. .
ǡ . .

. .
.
.
.
13 16 (1) .
.

.
.

ɡ

(1) .

. .
.
. !

... . .
. ..